text for justify

#

* מהו מס שבח?

על קצה המזלג ו"בגדול", מס שבח הוא מס החל על הרווח שבין מחיר הרכישה לבין מחיר המכירה של הנכס.

המס לא חל בכל עסקה במקרקעין: קיימים פטורים שונים מתשלום המס, אך לא תמיד ולא לכולם. יש לבדוק כל מקרה לגופו, להתייעץ בכל מקרה עם עוה"ד המתמחה בעסקאות מקרקעין המייצג אתכם בעסקה ולתכנן את התשלומים כך שבמידה וחל מס שבח יובטח תשלומו.

איחור בתשלום המס עלול לגרום להצמדה, ריבית וקנסות.

למרות שמס השבח חל עפ"י דין  על המוכר (אלא אם הקונה "מתנדב" לשלמו) גם מבחינת הקונה רצוי לבדוק ולחשב את סכום מס השבח (אם יחול) כדי להבטיח את תשלומו ולהשאיר בתשלום האחרון של תמורת הנכס סכום שיספיק גם לתשלום מס השבח  (גם של היטל השבחה- אם חל).

במקרה שחל מס שבח יש חובה עפ"י החוק לתשלום מקדמה ע"י הקונה , מקדמה שאח"כ יש להפחית מהתשלומים המשולמים למוכר עבור הנכס.

חשוב לזכור, ללא אישור רשות המיסים לא תוכלו להעביר את הנכס לשם הקונה בלשכת רישות המקרקעין. 

 

** האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום